Dawn News Headlines | 6 PM | Murtaza Wahab Ka Bara Ilzam | 16th Sep 2022