PM Imran or CM Buzdar se PTI kay kitne log khush hein? | Irshad Bhatti ne bata diya