PMLN Aur PPP Mein Jamhuriyat Nahi, Ye Khandani Gulam Hai