Senior Sahafi Sami Ibrahim Kaha Hain??? President PFUJ Afzal Butt ne sab bata diya