Khasra Phail Gya | 10PM News Headlines | 8 June 2024 I City 42