Shehzad Akbar ko kiyon Nikala.. | Hakomti hath paon phool gaye ..!