Hakomat bhaijnay ka formula tayyar | Aham mulakatain. JKT London mai..!