Allah Khair.! Billi Thalay sa Bahir, Pakistan Gharay Ma Ah gya. Khatray ki Ghanti Baj Gaye.