Asia Pacific Conference main Qasim Suri ka khitab rukwane ki bharti koshish nakam