Ali Ahmed Kurd Vs Chief Justice | Apna Apna Gareban | Karwa Sach Ya Adha Sach