PM Imran Khan ka Mulki Salmiyat pr zati Anna ko tarjih..!