Pakistanio ka akhri khawab bhi chin gaya |Magar ap nay ghabrana nahi hai..!