Haye Imran Khan ! Hum nay kiya socha aur tu kiya nikla..!