American sazish : Kiya hum ghulam hain ? | Sifer Ki asal kahani samany agaye !