Do you enjoy watching magic shows? | Husnain Jamal