Karachi mai Medical ki talba Misbah kay qatal ka mulzim giriftar