Kasmir hamary liya bhi wohi hai jo ap ke liya hai: Turk Saddar