Inteha Pasanad Hindu nay inteha kar di | Kiya Pakistan 5th Generation Wa-r har raha ha?