'Corona kay khilaf jang akhri marahil mai dakhil ho chuki hai'