Khabar Hai | Arif Hameed Bhatti | Saeed Qazi | Tahir Malik | GNN | 14 January 2020