Khabar Hai | Arif Hameed Bhatti | Saeed Qazi | Tahir Malik | GNN | 09 October 2019