Audio , Audio ka khail shuru ..| Androni aur beroni dush_mano ki yalghar..!