17 Nov : Takht ya takhta .. | Kiya Goodbye Imran Khan ho ga ??